• Share with us:

محصل څوک دی

زموږمحصل هغه څوک دی چې د یوې قانوني پروسې له لارې د خراسان پوهنتون د پوهنځیو په درسي پروګرامونو کې شامل شوي وي او همدارنګه هر هغه څوک چې یو درسي بهیریې بشپړ او بل په درسي پروګرام کې د شاملیدو مستحق ويسربیره پردې هر هغه محصل چې د پوهنتون څخه په قانوني ډول رسمي رخصت او یا تآجیل اخیستی وي هم محصل ګڼل کیږي
د مـحـصـلـیـنـو دنـدې او مسـولـیـتــونـه

۱- د خراسان پوهنتون د اساسنامې او مقرراتو داحکامو رعایتول.

۲- له تاوتریخوالي، توهین او هرډول ناوړه عملونو څخه مخنیوي، په پوهنتون، پوهنځي او ټولګي کې نظم او د سپلین ته له زیان رسولو څخه ډډه کول.

۳- د خراسان پوهنتون د استادانو، محصلینو او منسوبینو حقوقو ته د رناوی کول.

۴- له هرډول تبعیضي او تعصبي کړنو څخه ډډه کول.

۵- درسونوته په بشپړډول تیاری نیول او په تحصیلي چاروکې فعال ګډون کول.

۶- د پوهنتون او پوهنځي په چاپیریال کې نظافت او پاکۍ ته پاملرنه کول.

۷- د هویت کارتونه او نور هغه اجناس چې محصل ته په تحصیل دروه کې سپارل کیږي بیرته یې د پوهنځي ادارې ته سپارل.

۸- اسلامي، ملي او کلتوري ارزښتونو ته بشپړ درناوی.

د مـحـصـلـیـنـو حـقـوق

د خراسان پوهنتون کې د محصلینو حقوقو ته ځانګړې پاملرنه کیږي او د خرا سان پوهنتون د اساسنامې د څلوردیرشمې (۳۴) مادې د حکم پر اساس محصلین لاندې حقوق لري:

۱- په درسونو ( لکچرونو) ، سیمنارونو، کانفرانسونو او ښونیزو پروګرامونو کې محصلینو ته د وړتیا پر اساس برخه ورکول.

۲- د پوهنتون له ټولو اکاډمیکو اسانتیاوو او امکاناتو لکه کتابتون، وړیا انټرنیت خونو، چاپي رسنیو څخه ګټه اخیستل

۳- د سپورتي میدانونو او و سایلو څخه ګټه اخیستل.

۴- په قانوني ډول د محصلینو د بیلابیلو مدني ټولنو په چوکاټ کې مدني فعالیتونه ترسره کول.

۵- د تدریسي او اداري چارو د سمون او پیاوړتیا په موخه مشوره او نظر ورکول.

۶- د څلورکلنې تحصیلي دورې په پای کې د مونوګراف تر بشپړیدو وروسته محصل ته تحصیلي سند (ډیپلوم) ورکول.

۷- د سمسترونوپه ازموینو کې ممتاز محصلین له ۱۰٪ څخه تر ۲۰٪ پورې د ځانکړي تخفیف مستحق ګرځي.

۸- په کانکور کې د لوړو نمرو ګټونکو ته په داخله فیس کې ۵۰٪ تخفیف ورکول کیږي.

۹- د څلورکلنې دورې په پای کې عمومي اول نمره ته ستاینلیک او مډال ورکول کیږي.

۱۰- هر محصل ته د خراسان پوهنتون لخوا د هویت کارت ورکول کیږي.

۱۱- محصل ته د هر مضمون مفردات، مقاصد او ګټې د ازموینې اخیستلو ډول، روښانه کیږي.

۱۲- محصل په پوهنتون او پوهنځي کې له هرډول ډارونې، زورونې، ملنډې وهنې او رټنې څخه خوندي دي.

۱۳- محصل د اصولو مطابق د شکایت حق لري.

د محصل د ناوړه کړنو په اړه د پوهنځي پالیسي:

د ناوړه چلند بیلګې :
د زده کړې پرمهال اکاډمیکه ریښتینولي نه مراعت کول. د زده کړې پر مهال له هرډول غیر اکاډمیکې کړنې لکه (نقل، د نوورعلمي اثار په خپل نوم کولو، له یوه علمي اثرڅخه په علمي مسلو کې څوځلي ګټه اخیستل اود خپل نفوذ څخه په تحصیلي چاروکې ناوړه کار اخیستنه)

نقل :
د ازموینې په دوران کې له ټولو هغو وسایلو او ابزارو څخه ګټه اخیستل چې هغه د پوهنتون د اکاډمیکو اصولو له مخې منع دي، نقل ګڼل کیږي. د بیلګې په ډول : د نورو له وړتیا څخه د ځان په ګټه کاراخیستل، د کتاب او لیکل شوي متن کارول، له تکنالوژۍ څخه ناوړه استفاده او داسې نور...

د نورو علمي اثار د ځان په ګټه کارول:
که چیرې یو محصل د بل شخصي ټول علمي اثر او یا د هغې یوه برخه په خپل نوم پرته له ماخذ ښودنې وکاروي جرم ګڼل کیږي، دغه ډول عمل په (کتاب) مقالې، مونوګراف، کورنۍ دندې، ویپ پاڼې، انټرنیټ کارونې له لارې ترسره کیدای شي.

یو علمي اثر څوځلي د ځان په ګټه کارونه:
که چیرې یو محصل له خپل هغه علمي کار او ا ثر څخه چې یو ځل یې کارولی وي، او نمرې یې پرې اخیستې وي په تکراري ډول د نمرو اخیستلو په موخه وکاروي د خراسان پوهنتون د اساسنامې د احکامو له مخې ګرم ګڼل کیږي.

خپل نفوذ څخه د ځان په ګټه ناوړه ګټه اخیستنه:
که چیرې یو محصل کوښښ وکړي د خپل نفوذ، پیسوورکولو او واسطې کولو له لارې استاذ وهڅوي ترڅو خپلې نمرې زیاتې کړي، دغه کړنې د خراسان پوهنتون د اساسنامې د احکامو له مخې ناوړه کار ګڼل کیږي.

تاوتریخوالی:
که چیرې یو محصل د پوهنتون په چا پیریال کې داسې الفاظ او ابزاروکاروي او یا داسې کړنې ترسره کړي چې د تاوتریخوالي سبب شي او درسي محیط ته زیان ورسوي د خراسان پوهنتون د اساسنامې او د لوړو زده کړو وزارت د لایحو له مخې ګرم ګنل کیږي.

د تدریسي چارو پروړاندې خنډ ګرځیدل:
هر ډول ناوړه مداخله چې د پوهنځي تدریسي او اداري چارو ته زیان ورسوي، د خراسان پوهنتون د اساسنامې د احکامو له مخې ورسره سم چلند کیږي.

د پوهنتون له اصولو سرغړونه:
د پوهنتون د اساسنامې له احکامو او اکاډمیکو اصولو څخه سرغړونه جرم ګڼل کیږي.

مجازات:
که چیرې محصل د پورته ذ کر شوو، ناوړه کړونو په سرته رسولو ګرم وګڼل شي او دا عمل څوځلي تکرار شي په لاندې ډول مجازات کیدای شي.

اخطار:
په شفاهي یا تحریري ډول محصل خبرول چې تیروتنه یې کړې او د تکرار په صورت کې یې له مجازاتو اګاه کول.

د مضمون ناکام :
که چیرې محصل په ازموینه کې نقل ورکړي، په یاد مضمون کې ناکام شمیرل کیدای شي.

له ټولګي ځینې شړنه :
ټولګیوالوسره تا تریخوالی، د درسي بهیر خنډ ګرځیدل، استاد او اداري کارکونکو ته بې احترامې ددې سبب کیدای شي، چې محصل د ټولګي څخه د لنډې مودې یا پوره سمسترلپاره وشړل شي .

د ازموینې د پایلو تم کول:
که چیرې یو محصل تر ټاکل شوې مودې د پوهنځي او پوهنتون اړینې غوښتنې په ټاکلي موده کې ترسره نشي کړای د ازموینې پایلې یې تم کیدای شي، یعنې نمرې یې نه اعلانیږي.

د سمستر له ازموینې محرومیدل:
که چیرې یو محصل د ازموینې په رارسیدو خپل پاتې فیسونه تحویل نکړي، په ازموینه کې ګډون نشي کولای.

له پوهنتون ځینې شړنه:
۰ خراسان پوهنتون کې د شاملیدو په موخه جعلي اسناد کارول.

۰ د ناوړه کړنو او سرغړونو تکرارول.

۰ په پرله پسې سمسترونو کې د کریډ یټ سیستم پراساس پاتې راتلل.

۰ دوامداره غیرحاضري.

۰ د محکمې له لوري د محکومیدو په صورت کې.
Affiliations