• Share with us:

تـحـقـیـقـاتــي او څـیـړنـیـز مـرکـز

خراسان پوهنتون یو علمي او تحقیقاتي مرکز لري، چې د خپلوعلمي پروګرامونو د پیاوړتیا او پرمختګ په موخه یې په ۱۳۹۰ لمریز کال کې جوړکړ، یاد علمي او تحقیقاتي مرکز محصلینو او استاذانو ته د څیړنې او تحقیق زمینه برابره وي او محصلینو ته د فراغت پرمهال د مونوګرافونو لپاره موضوعات او پروژې ورکوي، څو د څیړنې او تحقیق له لارې خپل مونوګرافونه بشپړکړي.سربیره پردې محصلین د عملي کارونو د ترسره کولو په موخه د خپل مسلک اړوندو ادارو ته ورپیژنې او ورته روزنه ورکوي، چې څنګه په عملي ډول په اداراتو کې خپل څیړنې او تحقیقات ترسره کړي.د خراسان پوهنتون تحقیقاتي مرکز د خپلو تحقیقاتي پروګرامونو په لړ کې یو مهالنۍ علمي او تحقیقاتي مجله چاپ کړې او په پام کې لري، چې نوموړې علمي او تحقیقاتي مجله به په راتلونکې کې د ا ستاذانو او محصلینو لپاره د څیړنیزو او علمي مقالو د نشرولو لپاره ځانګړې وي، د استاذان او محصلین علمي او تحقیقاتي مقالې به پکې نشریږي او نور محصلین به ترې ګټه اخلي.په ۱۳۹۰ لمریز کال کې یې یو تدریسي کتاب د کویک کال کلس ون (Quick Calculus one) په نوم چې پروفیسور محمد شاه احمدزي لیکلی چاپ کړی. چې محصلین ترې ګټه اخلي او په څو نورو ګټوروعلمي کتابونو هم کار کوي، چې په نږدې راتلونکې کې به یې چاپ د محصلینو او استاذانو په واک کې به ورکړل شي، نوموړی تحقیقاتي مرکز ته په راتلونکې کې پراخیتا ورکړي، څو د هیواد، سیمې او نړۍ په کچه به په مهمو او ګټورو علمي مسایلو خپلې څیړنې او تحقیقات ترسره کړي.

Affiliations