• Share with us:
د مـحصــل د مـنـلــو شــرایـط
د محصل منل د خراسان پوهنتون د اساسنامې د دري دیرشمې (۳۳) مادې پراساس په لاندې ډول ترسره کیږي :

  • د ښوونې او روزنې وزارت په تائید د دولسم ټولګي د فراغت سند لرل
  • د تابعیت تذکره ، د بهرنیو محصلینو لپاره د پاسپورت او رسمي ویزې درلودل
  • د خراسان پوهنتون د کانکور ازموینه کې ګډون او بریالیتوب
  • په خراسان پوهنتون کې پرته له هرډول تعصباتو لکه، جنسي ، نژادی، سمتی، قومی، رنګ ، عقیده، د پیداکیدو ځای، مدني حالت او ټولنیزې منشا څخه دمحصل منل.
  • ټول محصلین یو ډول حقوق او امتیازات لري
  • د محصلینو منل په ټاکل شوو څانګو کې چې له مخکې څخه پلان شوي وي

    Affiliations